logo stowarzyszenie a jednak

Stowarzyszenie „A JEDNAK”

Stowarzyszenie zobowiązuje się do przestrzegania zapisów wynikających z Ustawy  z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

dla kogo piktogram - dostępność

Stowarzyszenie „A JEDNAK” prowadzi działalność dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Odbiorcami Stowarzyszenia są dzieci, młodzież oraz dorosłe osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

siedziba stowarzyszenia a jednak

Dostępność architektoniczna

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w lokalu na ul. Brzeskiej 9/17 we Wrocławiu.

Do siedziby Stowarzyszenia prowadzi jedno wejście. Korytarze w budynku oraz pomieszczenia dostosowane są do poruszania się osobom na wózkach.

W budynku znajduje się winda.

W siedzibie Stowarzyszenia nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 Do budynku oraz do lokalu w którym znajduje się siedziba można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku oraz w siedzibie Stowarzyszenia nie ma pętli indukcyjnych oraz głośników Totupoint.

W budynku oraz w siedzibie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Stowarzyszenie nie posiada tłumacza języka migowego

dostęp cyfrowy piktogram a jednak

Dostępność cyfrowa

Stowarzyszenie „A JEDNAK”  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://stowarzyszenie-ajednak.org

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-09

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Nie które dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu, nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury).

Redaktorzy strony zobowiązują się by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Niektóre funkcjonalności posiadają drobne błędy programistyczne, na obecną chwilę, niemożliwe do poprawy bez zewnętrznej ingerencji programistycznej.

dostępność informacyjno - komunikacyjna a jednak

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej:

Odbiorcy Stowarzyszenia nie wymagają zastosowania obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się,  lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje.

Odbiorcy Stowarzyszenia  nie wymagają instalacji urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób
słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Na stronie Stowarzyszenia znajduje się informacja o działalności: napisana tekstem prostym (ETR), PJM oraz tekstem odczytywalnym maszynowo.

Stowarzyszenie zobowiązuje się, że nowe wpisy oraz strony, mówiące o prowadzonych działaniach  sporządzone będą w tekście łatwym do czytania (ETR)

Stowarzyszenie zobowiązuje się zapewnić, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji
z podmiotem w formie określonej w tym wniosku.

Dostęp alternatywny

dostęp alternatywny a jednak piktogram
dostęp alternatywny a jednak piktogram opiekunów
dostęp alternatywny (5) piktogram
dostęp alternatywny piktogram

Znając i szanując potrzeby, możliwości oraz ograniczenia, wiemy, że odbiorcy Stowarzyszenie będą bardzo często potrzebowali dostępu alternatywnego:

w postaci rodziców: w kwestiach pozyskania informacji o prowadzonych działaniach oraz  kwestiach organizacyjnych związanych z naborem do projektów czy działań.

terapeutów: w kwestiach związanych z aktywnym udziałem w projekcie / działaniu

dla podopiecznych Stowarzyszenia łatwiejszą formą pozyskania informacji jest kontakt telefoniczny niż informacje zawarte w broszurach, plakatach czy na stronie internetowej

Osoba do kontaktu telefonicznego

Elżbieta Wawrzyniak tel. 609 564 844

Informacje zwrotne oraz dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Wawrzyniak

E-mail: biuro.ajednak@o2.pl

Telefon: 609 564 844

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie niedostępności, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Data publikacji deklaracji dostępności 06-09-2021