Wstęp deklaracji

Stowarzyszenie “A JEDNAK” we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stowarzyszenie A JEDNAK we Wrocławiu.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-11.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Nie które dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu, nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury).

Niektóre funkcjonalności posiadają drobne błędy programistyczne, na obecną chwilę, niemożliwe do poprawy bez zewnętrznej ingerencji programistycznej.

Redaktorzy strony zobowiązują się by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Ocena została przeprowadzona zgodnie z listą kontrolną, stanowiącą załącznik do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku Dobrych Praktyk – WCAG Fundacji Widzialni.

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w lokalu na ul. Brzeskiej 9/17 we Wrocławiu. Do siedziby Stowarzyszenia prowadzi jedno wejście. Korytarze w budynku oraz pomieszczenia dostosowane są do poruszania się osobom na wózkach. W budynku znajduje się winda. W siedzibie Stowarzyszenia nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku oraz do lokalu w którym znajduje się siedziba można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku oraz w siedzibie Stowarzyszenia nie ma pętli indukcyjnych oraz głośników Totupoint. W budynku oraz w siedzibie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Stowarzyszenie nie posiada tłumacza języka migowego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest prezes Stowarzyszenia: e-mail: biuro.ajednak@o2.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 609 564 844

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Wawrzyniak

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową  chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.